معنی کلمه یخچال فریزر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به یخچال فریزر به انگلیسی in اکتبر 12, 2019

معنی کلمه یخچال فریزر به انگلیسی می شود Refrigerator Freezer

Leave a Reply